Për reklama dhe njoftime tek NOA kontaktoni:
Tel: +355 68 20 54752
Email: [email protected]
Terma të përgjithshme

NOA.al nuk mban përgjegjësi për pasaktësi, anomalitete të tjera të mundshme, apo vendime që mund të merrni duke u bazuar mbi informacionin e publikuar në këtë faqe. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për asnjë dëm të mundshëm individual, kolektive, apo dëme të çfarëdo lloji tjetër që mund të rezultojnë nga informacioni i marrë në mënyrë direkte apo indirekte nga kjo faqe.