News From Albania

Banka e Shqipërisë për nevoja të plotësimit të vendeve vakante të punës, shpall për konkurrim 1 (një) vend të lirë në pozicionin e punës “Specialist” në Zyrën e Zhvillimit të Sistemeve të Informacionit, në Sektorin e Përpunimit dhe Publikimit pranë...
Më Shumë...