ekskluzive

Neni 71 i Kushtetutës së Shqipërisë sanksionon se mandati i deputetit fillon ditën që ai shpallet i zgjedhur nga komisioni përkatës i zgjedhjeve dhe mbaron ose është i pavlefshëm, sipas rastit, duke përmendur 6 opsione si më poshtë: a) kur ai...